In dit document staan de algemene voorwaarden van schoonheidssalon Skintone. Het document is opgesplitst in Algemene voorwaarden specifiek gericht op een microblading behandeling (semi-permanente make-up).

Algemene voorwaarden - Microblading

Bij het boeken van een afspraak bij Skintone voor een microblading afspraak gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

  1. Het is niet toegestaan een afspraak in te boeken, indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen vanuit Skintone. Om akkoord te kunnen krijgen kunt u duidelijke foto’s van uw wenkbrauwen mailen naar skintonegroningen@gmail.com
  2. Aandachtspunten voor de foto’s: duidelijk scherpe foto’s onder goed daglicht opgenomen. Let op: Foto’s met de selfie camera zijn niet gewenst.
  3. De gratis nabehandeling bij semi permanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor een kosteloos nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 10 weken te verschijnen voor uw kosteloos nabehandeling dan komt deze te vervallen. U kunt alsnog een afspraak in plannen, echter zal deze behandeling in rekening worden gebracht.
  4. Indien u binnen 48 uur voor de kosteloze nabehandeling de afspraak niet afzegt of u verschijnt zonder afmelding niet op de gemaakte afspraak, dan vervalt de kosteloze nabehandeling. De klant kan dan alsnog een betaalde nabehandeling inboeken.
  5. Voor het inboeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan. Geen aanbetaling = geen afspraak
  6. Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheden geroutineerd.
  7. Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits dit ten minste 48 uur voor de aanvang van de afspraak wordt afgemeld. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak ingepland te worden waarbij opnieuw een aanbetaling voldaan dient te worden.
  8. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf, om zoveel mogelijk research te doen over de behandeling die geboden wordt. Op onze website www.skin-tone.nl kunt u alle informatie over de behandelingen vinden. Wij gaan ervan uit dat de klant dit zorgvuldig doorneemt alvorens de behandeling plaats gaat vinden.

Algemene voorwaarden - Skintone

Skintone hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Skintone ” verstaan Skintone gevestigd te Groningen, Gedempte zuiderdiep 116, 9711HM.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Skintone opdracht geeft tot de behandelingen.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor semi-permanente make up, verven, waxen of epileren van wenkbrauwen en wimpers of gezichtsbehandelingen en daarvoor te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Skintone zelf.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Skintone voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Skintone en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Skintone tot behandeling

2.2 Skintone is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Skintone door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Skintone en evaluatieformulier.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van deze behandeling.

3.3 Skintone kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.4 De behandelde client, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde client zijn leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen te hebben naar Skintone, dan kunnen zijn hiervoor Skintone niet aansprakelijk stellen.

3.4 Wij gaan ervan uit dat u geheel het gezondheidsverklaring naar waarheid invult, mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kunt u hiervoor Skintone niet aansprakelijk stellen.

4 Informatie

De cliënt dient Skintone tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluitende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

6 Betaling

6.1 Client doet een aanbetaling en het resterende bedrag wordt direct na de behandeling contant of per pin betaald.

6.2 Indien Skintone de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Skintone onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Skintone niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Skintone is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Skintone is dan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Skintone bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Skintone indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Skintone instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Skintone af te zeggen.

7.2 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Skintone is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Skintone , kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

7.3 U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus “no show” moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Skintone leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Skintone afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Skintone is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Skintone.

8.2 Skintone kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste resultaat.

8.3 Skintone is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.5 Skintone is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Skintone , meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Skintone en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Skintone en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Skintone behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.